VOGELLIJST

HOOGEKAMPSE PLAS

oftewel de Put van Groenekan


Sinds april 1993 woon ik in de buurt van de Hoogekampse Plas. Ik kom er al iets langer, van toen m'n huis in aanbouw was, dat was vrij kort nadat het fietspad langs de plas is aangelegd. Ik kan de plas vanuit m'n zolderraampje zelfs zien, zou er zo heen kunnen lopen, met een polsstok om over de slootjes te springen. Plus een heeeeeel lange polsstok om over de heeeeel lawaaiige A27 te wippen. De ligging van huis, weg en plas ziet er vanuit de lucht gezien zo uit.

Ik hou niet altijd even nauwgezet bij wat ik waarneem, maar dit is de lijst vogels die ik in elk geval waargenomen heb vanaf het fietspad langs het water, met in cursief waarnemingen van anderen (vul aan!). Alleen de plek van waarnemen (zien/horen) telt, niet of de vogel ver van de plas zit/vliegt/schreeuwt of niet. Zou het noordelijke stukje fietspad van plas naar weg meetellen dan kwam de appelvink erbij. Over een kleine zilverreiger zijn de meningen verdeeld.

Op waarneming.nl staat een fraaie statistiek (er staat sowieso erg veel fraais!) voor de waarnemingen van de Plas. Er staan een paar soorten die ontbreken in onderstaande lijst: de grauwe kiekendief geloof ik niet zo gauw en klapekster en geelgors zijn uit de zeventiger jaren toen er nog geen fietspad was. Wel interessant om te weten, maar ik beperk de lijst tot de fietspadjaren.

De lijst zou leuk aangekleed kunnen worden met de maanden waarin de vogels voorkomen, of de jaren waarin ze er waren, of de maximale aantallen (dwergmeeuw 350, nonnetje 27, brilduiker 12, dodaars 9, buidelmees 1), maar daar ben ik wat te lui voor.

1 knobbelzwaan 46 havik 91 koekoek 136 bladkoning
2 kleine zwaan 47 sperwer 92 ransuil 137 goudhaan
3 wilde zwaan 48 buizerd 93 gierzwaluw 138 vuurgoudhaan
4 taigarietgans 49 ruigpootbuizerd 94 ijsvogel 139 grauwe vliegenvanger
5 toendrarietgans 50 visarend 95 groene specht 140 staartmees
6 kleine rietgans 51 torenvalk 96 grote bonte specht 141 glanskop
7 grauwe gans 52 smelleken 97 veldleeuwerik 142 matkop
8 kolgans 53 boomvalk 98 oeverzwaluw 143 zwarte mees
9 grote canadese gans 54 slechtvalk 99 boerenzwaluw 144 pimpelmees
10 brandgans 55 waterral 100 huiszwaluw 145 koolmees
11 casarca 56 waterhoen 101 boompieper 146 boomkruiper
12 bergeend 57 meerkoet 102 graspieper 147 buidelmees
13 krooneend 58 kraanvogel 103 waterpieper 148 gaai
14 tafeleend 59 scholekster 104 gele kwikstaart 149 ekster
15 witoogeend 60 kluut 105 noordse kwikstaart 150 kauw
16 kuifeend 61 kleine plevier 106 grote gele kwikstaart 151 roek
17 ringsnaveleend 62 goudplevier 107 witte kwikstaart 152 zwarte kraai
18 grote zee-eend 63 kievit 108 rouwkwikstaart 153 raaf
19 ijseend 64 kemphaan 109 pestvogel 154 spreeuw
20 nonnetje 65 bokje 110 winterkoning 155 huismus
21 brilduiker 66 watersnip 111 heggemus 156 ringmus
22 grote zaagbek 67 houtsnip 112 roodborst 157 vink
23 middelste zaagbek 68 grutto 113 nachtegaal 158 keep
24 krakeend 69 regenwulp 114 blauwborst 159 groenling
25 smient 70 wulp 115 zwarte roodstaart 160 putter
26 slobeend 71 tureluur 116 roodborsttapuit 161 sijs
27 wilde eend 72 groenpootruiter 117 tapuit 162 kneu
28 pijlstaart 73 witgat 118 beflijster 163 kleine barmsijs
29 zomertaling 74 oeverloper 119 merel 164 grote barmsijs
30 wintertaling 75 zwartkopmeeuw 120 kramsvogel 165 goudvink
31 parelduiker 76 dwergmeeuw 121 zanglijster 166 ijsgors
32 dodaars 77 kokmeeuw 122 koperwiek
rietgors
33 fuut 78 ringsnavelmeeuw 123 sprinkhaanzanger

34 roodhalsfuut 79 stormmeeuw 124 spotvogel
EXOTEN
35 geoorde fuut 80 zilvermeeuw 125 bosrietzanger
zwarte zwaan
36 aalscholver 81 pontische meeuw 126 kleine karekiet
indische gans
37 roerdomp 82 kleine mantelmeeuw 127 rietzanger
kleine canadese gans
38 grote zilverreiger 83 grote mantelmeeuw 128 grote karekiet
nijlgans
39 blauwe reiger 84 visdief 129 braamsluiper
ringtaling
40 purperreiger 85 noordse stern 130 grasmus
carolina-eend
41 ooievaar 86 zwarte stern 131 tuinfluiter
fazant
42 zwarte wouw 87 holenduif 132 zwartkop
rotsduif
43 rode wouw 88 houtduif 133 fluiter
halsbandparkiet
44 bruine kiekendief 89 turkse tortel 134 tjiftjaf

45 blauwe kiekendief 90 zomertortel 135 fitisWeia Reinboud (atalanta (apenstaartje) at-A-lanta (punt) nl) (Zie ook mijn indexpagina, als die nog niet open is.)